Årsmöte för Lundsbyaförening

Vi samlas den 25/10 klockan 16:00 för ett årsmöte. Föreningen bjuder på hamburgare utomhus på säkert avstånd, ta gärna med er familjen. Sedan håller vi ett kort möte i byagården för att säkerhetsställa att byaföreningen är på rätt spår. Om ni är sjuka eller i riskgrupp  avstå gärna, skicka meddelande med andra.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Val av två protokolljusterare

§4 Godkännande av dagordningen

§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§6 Styrelsen berättelse för det gånga verksamhetsåret

§7 Resultat- och balansräkning

§8 Revisorernas berättelse

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Fastställande av årsavgift

§9 Val av sekreterare på 2 år

§10 Val av kassör på 2 år

§10 Val av ledamot, fyllnadsval 1 år.

§11 Val av tre suppleanter för 1 år

§12 Val av revisorer och revisor suppleanter för 1 år

§13 Val av valberedning på minst 3 personer

§14 Motioner och styrelseförslag

§15 Övriga frågor

§16 Mötets avslutande

//Styrelsen