Årsmöte

Lunds Byaförening bjuder in till

ÅRSMÖTE

Smörgåstårta

Söndag den 22 November kl 18:00 I Lunds byastuga.
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta, Välkomna
Förslag till den nya styrelsen är redan klara

Dagordning föreningsmöte 22 november 2015
§1. Öppnande av möte
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3. Val av två justeringsmän
§4. Godkännande av dagordningen
§5. Genomgång och godkännande av resultat- och balansrapport
§6. Revisionsberättelse
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
§9. Beslut om årsavgift för kommande år
§10. Genomgång och godkännande av resultat- och balansrapport bagarstuga
§11. Verksamhetsberättelse bagarstuga
§12. Beslut om årsavgift för kommande år bagarstuga
§13. Val av ny styrelse
a) Ordförande, väljs på 2 år
b) Sekreterare, väljs på 1 år
c) 2 ledamöter, väljs på 2 år
d) 2 suppleanter, väljs på 1 år
§14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
§15. Val av valberedning
§16. Motioner
§17. Övriga frågor
§18. Avslutande